WAO informatie

Inleiding

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzuim zijn drie termen die u en ik liever niet horen, behalve als het percentage naar omlaag gaat in het bedrijf waar u werkt. Afwezigheid door verzuim levert veel nadelen op voor het bedrijf en vaak ook persoonlijk. Om met dat laatste te beginnen: ziek zijn en verzuimen is niet leuk en levert alleen maar nadelen op. Uw werkgever wordt daarnaast met veel verantwoordelijkheden bestookt, die vaak erg duur zijn. Bij het Thema WAO, maar dan bij de Werkgeverwordt ook een nadere uitleg van de ontwikkelingen gegeven.

De artikelen bij dit thema zijn informerend over gevolgen en maatregelen van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook worden regelmatig adviezen gegeven. De adviseurs van Personeelsadvies-Online zijn zeer ervaren in begeleiding van deze problematiek, zowel voor werknemers als werkgevers. Contacten met de arbodienst, de bedrijfsarts en UWV zijn dagelijks werk. Als u persoonlijk in een lastige of complexe situatie verkeert, aarzel dan niet om advies te vragen.

Beoordeling van een WAO aanvraag.

Op 1 oktober zijn nieuwe regels van kracht geworden voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid voor de WAO, WAZ en Wajong. Die nieuwe regels staan nu vast en gaan in elk geval gelden voor iedereen die een arbeidsongeschikt-heidsuitkering aanvraagt met een ingangsdatum van 1 oktober of daarna. Het UWV is pas na 1 oktober starten met het uitvoeren van de onderzoeken naar arbeidsongeschiktheid en beslissingen nemen over het wel of niet toekennen van een uitkering. Dit betekent dat een aantal aanvragers langer moeten wachten totdat uitkering kan ingaan. U kunt in de tussentijd bij UWV wel alvast een voorschot aanvragen. Zo’n voorschot moet echter wel worden terugbetaald als het onderzoek blijken dat er geen of een lagere uitkering wordt toegekend.

Is uw dossier op orde zodat u succesvol in aanvraag kunt indienen? Is het plan van aanpak en de tussentijdse evaluaties voldoende duidelijk op papier terechtgekomen? Is uw inspanning om weer aan het werk te gaan voldoende in beeld gekomen? Bent u tevreden over de inspanningen die uw werkgever hiervoor heeft verricht? Is voldoende duidelijk wat u allemaal nog wél kunt?

Veel vragen wellicht waar u onvoldoende vertrouwd mee bent? Kunt u hier over voldoende spreken met uw werkgever, uw leidinggevenden, of de afdeling personeelszaken? Ja? Fijn! Twijfels? Klik dan hier en maak Online verbinding om uw vragen te bespreken.

Vragen over de WAO-keuring

Vraag: voor wie geldt de herbeoordeling? Als men een WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering heeft en geboren is ná 1 juli 1954 kan men een oproep verwachten. Jongeren worden eerder opgeroepen.

Vraag: wat is het verschil met eerdere beoordelingen? Bij herbeoordeling zal het UWV onderzoeken hoeveel verdienvermogen (loonvormende capaciteit) men nog heeft, ondanks lichamelijk en psychische klachten en beperkingen. Dit is bepalend voor de mate van arbeidsgeschiktheid. De arbeidsdeskundige zal kijken welk werk er nog wel gedaan kan worden, maar hanteert daarbij strengere regels. Vanwege de strengere regels kan iemand dus bij gelijke omstandigheden een grotere mate van arbeidsgeschiktheid hebben dan voorheen.

Vraag: welke gevolgen kan de herbeoordeling hebben? Wanneer de mate van arbeidsgeschiktheid hetzelfde blijft, verandert er niets. Als de arbeidsgeschiktheid groter wordt, kan de uitkering omlaag gaan of zelfs eindigen. Bij wijziging loopt de uitkering nog wel enige tijd door. Men heeft dan de gelegenheid om werk te gaan zoeken.

Vraag: Als de uitkering lager wordt en er niet direct werk te vinden is, wat dan? Waarschijnlijk is er een aanvulling vanuit de WW mogelijk; dat hangt wel van het arbeidsverleden af. Er geldt wel een sollicitatieplicht. Als er geen recht op WW meer is, kan soms een tegemoetkoming worden gegeven; deze tegemoetkoming als inkomensgarantie kan 6 maanden duren. Het is soms mogelijk om op grond van persoonlijke omstandigheden een beroep te doen op de gemeente voor bijstand.

Vraag: Gaat het UWV ook naar werk zoeken? Bij een lagere uitkering is men zelf verantwoordelijk om te zorgen voor aanvulling van het inkomen. Initiatief om werk te zoeken ligt dus bij de persoon zelf. Het UWV heeft wel geld voor ondersteuning, onder andere voor scholing, het gedeeltelijk betalen voor voorzieningen op de werkplek of het aanbieden van een reïntegratietraject.

Vraag: zijn werkgevers wel bereid om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen? Sommige werkgevers zijn sceptisch of huiverig. De overheid biedt daarom extra regelingen aan om het aantrekkelijker te maken om mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, in dienst te nemen. UWV zorgt voor het goed bekend maken van deze regelingen en werkt zo mee aan promotie. De kans dat men wordt aangenomen neemt daarmee toe.

Vraag: wat gebeurt er als men werk vindt en het niet kan volhouden. Of als de klachten toenemen? Het is altijd mogelijk om het UWV te vragen de mate van arbeidsgeschiktheid opnieuw te beoordelen.